Beskrivning

Halslax ansluter sig till Halinen i S:t Marie utanför Åbo, skrivet Halis 1359. Fl. utgår från formen *Halisten, d.v.s. ’Hallis(bornas)’. H. har möjligen varit Hallisbornas nyttjoområde. Thors 1957a, Pitkänen 1985:278. Fi. Halslahti sedan 1937.

Namnelement

lax Inte mindre än 72 registrerade bynamn utgår på -lax. Det är fråga om finska naturnamn på -laksi ’vik’, d.v.s. samma ord som nufinskans lahti. Ordet har bytt böjningstyp i finskan. Namnen på -lax förekommer i alla landskap, på Åland dock endast i ett par, möjligen lånade, namn (Sålis). Det har tydligen mycket tidigt blivit brukligt att i svensk text använda formen -lax för både -laksi och -lahti över hela landet. Kuhmalahti > fsv. Kumalax, Impilahti > Impilax. De försvenskade formerna av dylika namn i rent finska trakter har endast i mindre utsträckning registrerats för detta arbete. Viken har uppenbarligen som landskapsform ansetts fördelaktig för bosättning. Ungefär lika många finlandssvenska bynamn har efterleden -vik. Elementet lax diskuteras av Naert 1995:157.

Källor

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Thors, Carl-Eric, 1957a: Åländska personbinamn under medeltid och Vasatid. I: Anthroponymica suecana 2, s. 70–86. Lund.

Äldre belägg

Halztelax 1373

Halstelaxby 1405

Halstalax 1430

Halstlax 1563

Andra språk

Finska: Halslahti

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.