Beskrivning

Den bild beläggen ger är komplicerad eftersom troligen två olika byar avses. Skrivningarna med -t kan enligt Karsten 1923:107 avse de nutida byarna Saarenpää och Saarensivu i Lillkyro. Men alla skrivformer skulle ha kunnat ge det nutida uttalet. Att sl. är fi. saari ’holme’, varav i dialekten ljudlagsenligt sår, råder det inget tvivel om. Fl. har härletts från fi. vartio ’vakt’, och tanken är att holmen skulle ha varit ett vaktställe. Ett Vartiosaari förekommer fortfarande i samma trakt (Merikart). Karsten räknar i det ena fallet med varsa ’föl’ som fl. Ett karelskt tillnamn Vartia(inen), möjligen med germansk bakgrund (Uusi suomalainen nimikirja), är inte otänkbart i sammanhanget. Jfr Maxmo.

Källor

Karsten, T.E., 1921, 1923: Svensk bygd i Österbotten nu och fordom. I-II. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 155, 171. Helsingfors.

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Äldre belägg

Warzsar 1544

Wartsår

Wassår

Wartsar

Wadsör 1546

Wassar by 1548

Watzsår 1571

Se även

Maxmo Maxmo

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.