Beskrivning

Med hänsyn till ljudutvecklingen med tryckförskjutning kan paralleller tyda på att fl. är fi. kuiva ’torr’. Jfr Pitkänen 1985:346. Se även Kvimo. Det nutida finska namnet Koivulahti kan vara konstruerat till det svenska, men sammanställt med många äldre belägg gör det en härledning från koivu ’björk’ och laksi ’vik’ till ett minst lika sannolikt alternativ. Karsten 1921:564.

Namnelement

lax Inte mindre än 72 registrerade bynamn utgår på -lax. Det är fråga om finska naturnamn på -laksi ’vik’, d.v.s. samma ord som nufinskans lahti. Ordet har bytt böjningstyp i finskan. Namnen på -lax förekommer i alla landskap, på Åland dock endast i ett par, möjligen lånade, namn (Sålis). Det har tydligen mycket tidigt blivit brukligt att i svensk text använda formen -lax för både -laksi och -lahti över hela landet. Kuhmalahti > fsv. Kumalax, Impilahti > Impilax. De försvenskade formerna av dylika namn i rent finska trakter har endast i mindre utsträckning registrerats för detta arbete. Viken har uppenbarligen som landskapsform ansetts fördelaktig för bosättning. Ungefär lika många finlandssvenska bynamn har efterleden -vik. Elementet lax diskuteras av Naert 1995:157.

Källor

Karsten, T.E., 1921, 1923: Svensk bygd i Österbotten nu och fordom. I-II. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 155, 171. Helsingfors.

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Äldre belägg

Quiflax

Koiffuolax

Koiffuelaxboar 1440 *

Kåjwålax 1443 *

Quiffuelax 1543

Queflax 1554 *

Qwuelax 1571

Andra språk

Finska: Koivulahti

Se även

Kvimo Maxmo

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.