Beskrivning

I Statskalendern skrevs namnet Solf, ända tills kommunen uppgick i Korsholm, och skrivningen har också upptagits i lokalt bruk. Den har lett till ett osvenskt uttal sålf bland främlingar. Något ånamn är det säkerligen inte fråga om, trots att Karsten argumenterar för en sådan tolkning (1921:97 ff.). I många äldre namn är avslutande -å eller -ö en rent skriftlig variant (t.ex. i Vörå). Solf är knappast ett svenskt namn. Det påminner till typen om de många finska personnamn, vilka som sådana bildar bebyggelsenamn (jfr Tjöck, fi. Jurva, Kimo, Monå m.fl.). Möjligen en finsk form av Silvester, Sylvester: *Sulvo, variant till Silvo, Sylvää? Det nordiska Salve uppträder i skiftande former och är belagt även i Finland och kunde ge en annan utgångspunkt (Janzén m.fl. 1947:88, Thors 1959:78). (Kepsu) tänker sig ett (natursyftande) *Sulava.

Källor

Karsten, T.E., 1921, 1923: Svensk bygd i Österbotten nu och fordom. I-II. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 155, 171. Helsingfors.

Suomalainen paikannimikirja, 2007. Redaktörer: Sirkka Paikkala, Eeva-Liisa Stenhammar, Pirjo Mikkonen, Ritva Liisa Pitkänen, Peter Slotte. Karttakeskus. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, nr 146. Helsinki.

Thors, Carl-Eric, 1959: Finländska personnamnsstudier. Anthroponymica suecana. 4. Stockholm.

Janzén, Assar (utg.), 1947: Personnamn. Nordisk kultur. VII. Stockholm, Oslo, Köpenhamn.

Äldre belägg

Solffuo 1440

Solfwå 1443

Solfweby 1504

Sölwo 1552

Söluo 1555

Sålwå

Soluo by 1557

Sålffwå by 1620

Sålweå 1794

Se även

Tjöck Tjöck

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.