Beskrivning

Vissa liknande namn har ansetts innehålla fi. petäjä, petäs ’fura, tall’. Den tolkningen ger också Karsten 1923:106 (*Petäjäis-). En möjlighet är också att fl. är ett familjenamn *Pettis, < Pettinen, Pettisten, sammanhörande med Petrus (Uusi suomalainen nimikirja). Sl. är i varje fall fi. maa ’land, större ö’.

Namnelement

mo De flesta av inemot 30 bynamn som slutar på -mo är av finskt ursprung och deras sl. är i regel fi. maa ’land, (större) ö’, vars långa a-ljud regelmässigt skall övergå till å under fornsvensk tid. Till typen hör Eugmo, Innamo, Karkmo o.s.v.. och också många skärgårdsnamn som inte har blivit bynamn i Österbotten, Åboland och Nyland. Zilliacus 1989:50, Naert 1995:162. Några av namnen på -mo hör dock hemma bland namn på -o, d.v.s. är personnamnsformer som börjat fungera som ortnamn. Också det svenska ordet mo ’sandig mark’ eller dylikt anses ingå i ett 40-tal finlandssvenska ortnamn.Valtavuo-Pfeifer 1998:122, LEX.

Källor

Karsten, T.E., 1921, 1923: Svensk bygd i Österbotten nu och fordom. I-II. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 155, 171. Helsingfors.

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Äldre belägg

Petisma 1440 *

Petzmo 1442 *

Pedzmo 1543

Petzmo 1546

Pettismo 1548

Pettismå 1571

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.