Beskrivning

Snettans förekommer parallellt med och ersätter i sen tid Numby. Hur det skall förklaras är osäkert, men rimligtvis utgår det liksom andra namn på -ans från en husbondsbeteckning. Om denna är personbetecknande eller eventuellt utgår från något ortnamn (Snettmossen, Snettkulla) har inte kunnat avgöras. Granlund (1965:95 f.) hänvisar till ortnamnen.

Namnelement

-ans, -as Bland de finlandssvenska bynamnen slutar ett trettiotal på -ans och 17 på -as: Mejlans, Snettans, Kuritans; Toras, Myras. Liknande namn har också många hemman och gårdar. Typen på -ans är vanligast i västra Nyland. En utveckling -ans > -as har i många fall ägt rum. Men många namn har säkert direkt bildats med -as. Genitivändelsen -s har kommit att bli en beteckning för bebyggelser när den fogats till husbondsnamn, tillnamn eller andra personbeteckningar och senare också till naturnamn, om platserna bebyggts. Bakom typen på -ans ligger husbonds- eller andra namn som i den bestämda grundformen slutat på -an. De västnyländska namnen har behandlats utförligt av Granlund 1965 med sidoblick även på namnskicket i Stockholm i äldre tid (tillnamn som Bergen) som kanske varit mönsterbildande. Se -s.

Källor

Granlund, Åke, 1965: En västnyländsk namntyp. I: Folkmålsstudier XIX, s. 27–136. Helsingfors.

Äldre belägg

Snerttans

Snettans 1575

Snätans 1583

Se även

Numby Esbo

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.