Beskrivning

Fl. är ett (finskt) mansnamn Outi eller Uoti, det senare en variant av det vanliga Olof. Byn ligger på ett näs. Namn på Uoti- förekommer framförallt i Satakunta, södra Tavastland och Egentliga Finland. I Degerby fanns ett bynamn Otby, och i Nurmijärvi finns Uotila, förr Otby. Granlund 1965:118.

Namnelement

näs Med över 150 antecknade bynamn hör näs till de vanligaste efterlederna i materialet. Namntypen finns i alla delar av området men tycks vara vanligast i Nyland och Åboland. Grundbetydelsen är ’udde’. Men fråga är om naturförhållandena alltid har varit avgörande för namngivningen. Det verkar som om elementet hade blivit något av en modesak. De många sammansättningarna med personnamn tyder på att namnen på -näs ofta får betraktas som primära bebyggelsenamn, som alltså har tillkommit i samband med att platsen bebyggts. Typen hör huvudsakligen hemma i medeltid och 1500-tal. Hellberg 1987:254 m.fl., Zilliacus 1989:108 ff. Ett rimligt antagande är att vissa namn på -näs kan ha sitt ursprung i ett finskt namn på -nainen, -näinen, sv. -nais (LEX).

Källor

Granlund, Åke, 1965: En västnyländsk namntyp. I: Folkmålsstudier XIX, s. 27–136. Helsingfors.

Äldre belägg

Othenäs 1527

Ottnesby 1540

Outenesby 1543

Otnesby 1544

Outnesby 1545

Se även

Otby Degerby

Otby Nurmijärvi

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.