Beskrivning

Fl. svin, sl. ö. Samma namn finns på flera ställen längs Finlands sydkust. Den vanliga tolkningen är att öarna någon gång har använts som svinbete. Man har också spekulerat över möjligheten att fl. skulle syfta på svearnas färder och närvaro i Finland (Westman 1935:348). Fl. antas då vara en genitiv pluralis swina, alternativform till swia (Noreen 1904:317). Westman tänker sig att namnen i en del fall kan vara grundade på jämförelse (anfört arbete:347). Ett åländskt Svinö nämns av Hellberg utan hänvisning till sveateorin (1987:230). P.H. Solstrand tar inte klart ställning men synes hålla mera på husdjuret som förled, Zilliacus uttalar sig klart i den riktningen om Svinö i Houtskär (1990:319).

Namnelement

ö I de finländska skärgårdarna har upptecknats ett tusental namn med slutleden i bestämd eller obestämd form, och bland dessa uppträder 180 som by- eller sockennamn. Benämningen ö, fornvästnordiskt ey, dial. öj f., tillkommer större öar med förutsättningar för bete och ofta jordbruk. Många öar har först tagits i bruk sommartid för att senare bli bebodda året om. Vissa namn som slutar på -ö är inte äkta ö-namn utan är skrivarrationaliseringar eller är av finskt ursprung med finsk slutvokal. Zilliacus 1989:34 ff. Flera namn som sedan länge haft sl. -ö uppträder i början av beläggserierna med sl. -edhe el. likn. (Hangö, Gullö, Järsö). Hur dessa skrivningar skall uppfattas är oklart. Det kan vara fråga om andra ord (ed, öde, sida) som ombildats till ö. Men uteslutet är kanske inte att den gamla diftongen i ö har lockat till nykonstruktioner, eftersom diftonger tidigt slutade betecknas i skrift. Problemet kvarstår.

Källor

Westman, Ivar, 1935, 1940: Nyländska önamn. I-II. Folkmålsstudier III, i: Folkmålsstudier VII, s. 1–120.

Noreen, Adolf, 1904: Altschwedische Grammatik. Halle.

Zilliacus, Kurt, 1990b: De svenska ortnamnen. I: (Zilliacus 1990a) ”Finska skären”, s. 283–372.

Hellberg, Lars, 1987: Ortnamnen och den svenska bosättningen på Åland. Studier i nordisk filologi 68. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 541. Helsingfors.

Äldre belägg

Swijnnöö

Swijnöy 1540

Suinöij 1543

Swinöö 1550

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.