Beskrivning

Ett av flera namn på -kulla i Kimito. Jfr Båtkulla. Fl. är ett personnamn, troligen fsv. Korve. Saxén 1914:230.

Namnelement

kulla Ordet kulle hör till de svaga maskulinerna som i finlandssvenska dialekter har förallmänligat formen på -a. Som efterled i bynamn uppträder -kulla drygt 50 gånger i de södra landskapen, men saknas i Österbotten, där det dock är vanligt i gårdsnamn (Karsten 1921:622). Ordet ingår också i naturnamn, oftast i bestämd form. I många fall är gårdsnamnen säkerligen givna av jordägarna själva, och efterleden får betraktas som en yttring av namnmodet. Då bostäder ju gärna placeras på kullar är namnvalet sakligt sett väl motiverat. Jfr Valtavuo-Pfeifer 1998:54. En speciell bakgrund till vissa åländska namn av detta slag, sammansatta eller osammansatta, har Hellberg velat se i förekomsten av gravkullar från forntiden (1967:166 f). Totala antalet upptecknade namn innehållande ordet kulle är omkring 1 600 (LEX).

Källor

Saxén, Ralf, 1914 (-15): Några nyländska bynamn. Namn och bygd 2, s. 226–234.

Bebyggelsenamn i Kimitoön (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Kårkulla 1500 *

Korffkulla 1540

Se även

Båtkulla Kimito

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.