Beskrivning

Uttalet pekar mot fl. orre, men beläggen ger stöd för tanken att den ursprungligen är årn ’örn’, väl i gen. *Arna- (jfr Hellquist: örn). J. Gardberg tänker sig att fl. syftar på ”orrfågeln” (1944:19).

Namnelement

näs Med över 150 antecknade bynamn hör näs till de vanligaste efterlederna i materialet. Namntypen finns i alla delar av området men tycks vara vanligast i Nyland och Åboland. Grundbetydelsen är ’udde’. Men fråga är om naturförhållandena alltid har varit avgörande för namngivningen. Det verkar som om elementet hade blivit något av en modesak. De många sammansättningarna med personnamn tyder på att namnen på -näs ofta får betraktas som primära bebyggelsenamn, som alltså har tillkommit i samband med att platsen bebyggts. Typen hör huvudsakligen hemma i medeltid och 1500-tal. Hellberg 1987:254 m.fl., Zilliacus 1989:108 ff. Ett rimligt antagande är att vissa namn på -näs kan ha sitt ursprung i ett finskt namn på -nainen, -näinen, sv. -nais (LEX).

Källor

Hellquist, Elof, 1948: Svensk etymologisk ordbok. Ny omarbetad upplaga. Lund.

Gardberg, John, 1944: Tidsåldrar och öden intill 1721. Kimitobygdens historia utgiven av Gabriel Nikander. Del I:1. Åbo.

Bebyggelsenamn i Kimitoön (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Årnäs 1635

Åhrnääs 1645

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.