Beskrivning

Byn med detta namn är en sammanslagning av Hammarsboda, Ytter- och Överölmos. Av dessa är Ytterölmos möjligen en utbrytning från det ursprungliga Ölmos, som sedan också fått en särskiljande förled. Det primära namnet Ölmos har inte fått någon övertygande tolkning. Man har tänkt sig att sl. är ordet mosse, men 1500-talsbeläggen ger inget starkt stöd för den tolkningen. J. Gardberg föreslår tolkningen ’Älgmossen’ (1944:23). Ett Ilmonen m.fl. är känt bl.a. från södra Tavastland och skulle kunna ge en utgångspunkt, om man antar att begynnelsevokalen har labialiserats, såsom möjligen i Ylmari (1440 i Uskela; jfr Pitkänen 1985:283). Den finska namngruppen går tillbaka på ett personnamn, jfr Ilmarinen i Kalevala. De finlandssvenska dialekterna har många exempel på vidareutveckling y > ö, dock inga direkt jämförbara (Hultman 1939:161 ff.).

Källor

Hultman, O.F., 1939: Efterlämnade skrifter. Andra delen, utgiven av Rolf Pipping och Olav Ahlbäck. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 274. Helsingfors.

Gardberg, John, 1944: Tidsåldrar och öden intill 1721. Kimitobygdens historia utgiven av Gabriel Nikander. Del I:1. Åbo.

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Kimitoön (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Ölmos

Yterölmos 1540

Jlmos 1550

Se även

Hammarsboda Dragsfjärd

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.