Beskrivning

Sl. är fi. laksi’vik’. Fl. har antagits vara ett ord veski som i estniskan betyder ’(vatten)kvarn’, men inte är belagt i finska dial. Ovanför viken ligger Mölnkärret, med fsv. mölna ’(vatten)kvarn’ som fl., vilket tycks styrka tolkningen. Om den är riktig kan namnet anses vittna om estnisk inflyttning eller estniskt kulturinflytande. Pitkänen 1985:256 f.

Namnelement

lax Inte mindre än 72 registrerade bynamn utgår på -lax. Det är fråga om finska naturnamn på -laksi ’vik’, d.v.s. samma ord som nufinskans lahti. Ordet har bytt böjningstyp i finskan. Namnen på -lax förekommer i alla landskap, på Åland dock endast i ett par, möjligen lånade, namn (Sålis). Det har tydligen mycket tidigt blivit brukligt att i svensk text använda formen -lax för både -laksi och -lahti över hela landet. Kuhmalahti > fsv. Kumalax, Impilahti > Impilax. De försvenskade formerna av dylika namn i rent finska trakter har endast i mindre utsträckning registrerats för detta arbete. Viken har uppenbarligen som landskapsform ansetts fördelaktig för bosättning. Ungefär lika många finlandssvenska bynamn har efterleden -vik. Elementet lax diskuteras av Naert 1995:157.

Källor

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Kimitoön (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Wäskelax 1475

Veskijlax

Veskilax 1540

Weskelax 1552

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.