Beskrivning

Kapellförsamlingen, senare Hitis, omtalades under medeltiden och in i nyare tid som Kyrkosundsskär. Namnet Kyrksundet som utgör fl. finns kvar, åsyftande sundet mellan Rosalalandet och Kyrkön. Ett äldre namn torde ha varit Örsund, som omtalas i den kända segelledsbeskrivningen från 1200-talet. På Kyrkön finns resterna av ett 1200-talskapell, och under 1990-talet har här gjorts viktiga fynd, som visar att platsen redan under vikingatiden varit en betydande handelsplats. Här har också påträffats en offerplats, uppenbarligen den Hiisi som har gett namn åt hela området. Edgren 1995.

Namnelement

kyrka Ordet kyrka ingår som fl. i en mängd namn av olika slag. Det kan vara fråga om platser där en kyrka står eller har stått eller t.o.m. endast varit synlig på avstånd eller om mark som tillhör eller har tillhört kyrkan. Namnet Kyrkbyn har ofta ersatt ett äldre namn som blivit namn på en socken.

Källor

Edgren, Torsten, 1995: Saariston Hiisi. I: Hiidenkivi 1/95.

Bebyggelsenamn i Kimitoön (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Kirkiusund

Kyrkioswndh 1347

Kirkesundzskær 1463

Kijrkesundskerz bol 1538

Kirckessundz skäär 1540

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.