Beskrivning

Dal förekommer som bynamn 1540–94. Byn har legat i grannskapet av Kopparnäs och Strand. Namnet är bildat av ordet dal ’dalgång, sänka’. Det finns på flera andra ställen i södra Finland.

Namnelement

dal Till Nyland och Åboland hör bynamn innehållande ordet dal, sammanlagt ett tjugotal. Betydelsen är säkerligen den allmänna ’sänka’. Om dal som terrängord finns upplysningar hos Valtavuo-Pfeifer 1998:111. Den företrädesvis i Österbotten spridda betydelsen ’tjärdal’ ingår där, ofta i formen Dala- , i många naturnamn och en del gårdsnamn, men är säkert inte att räkna med i de sydliga bynamnen. Vissa namn såsom Liljendal, Rosendal, Nådendal är vandrande långods från den europeiska kontinenten.

Äldre belägg

Daall 1540

Se även

Kopparnäs Degerby

Strand Degerby

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.