Beskrivning

Ordet hammar ingår i många ortnamn, speciellt i Mellansverige. Betydelsen är ungefär ’berg eller moränbacke med ofruktbar jordmån’. Fl. är antagligen växtnamnet en. I Snappertuna finns ett Grönhammar, vars fl. torde vara grän ’gran’. Något bynamn Enhammar har inte påträffats.

Namnelement

bol Ordet bol uppträder inte som namnled i det finlandssvenska materialet, men förekommer ofta i historiska handlingar och därmed också i namnbeläggen, som beteckning för en territoriell och administrativ enhet, bestående av flera byar. Jfr Pamp 1988:53.

grän, gran Ordet gran uppträder i de finlandssvenska och många andra skandinaviska dialekter med ä-vokal: grän, eller efter vokalförlängning grä:n. Formens uppkomsthistoria är densamma som för birke vid sidan av björk. Ett ämnesnamn (*granja) har bildats, och i detta fall trängt undan det ursprungliga trädnamnet. Fries 1957:229 ff. Men också detta, gran, används i åländska och andra dialekter (Ordbok över Finlands svenska folkmål). Man kan spekulera över varför Grännäs är så vanligt som by- och även gårdsnamn. Har det haft någon symbolisk innebörd av t.ex. isolation och frid eller eventuellt bara ansetts vackert? Ett modenamn verkar det hur som helst ha varit.

Äldre belägg

Enhamars bol 1451

Se även

Grönhammar Snappertuna

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.