Beskrivning

Byn har ursprungligen uppstått vid mynningen av Torbackaån, men ligger nu ett stycke från stranden. Måhända har ordet strand här den i Åbolands dial. kända betydelsen ’byhamn’ (Zilliacus 1989:134).

Namnelement

strand Efterleden -strand ingår i ett dussin bynamn spridda över hela området. I Åboland betecknas byhamnen med strand. Zilliacus 1989:199.

Källor

Zilliacus, Kurt, 1989: Skärgårdsnamn. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 558. Helsingfors.

Äldre belägg

Strandh 1538

Strand 1540

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.