Beskrivning

Uttalsformen gäller ett hemman i Olas. Haga som by har uppgått i Sannäs. Vid en del av de många orter som har namnet Haga har det ansetts vittna om gamla försvarsverk. Några spår av sådana har inte påvisats här. Ordet hage kan ju också beteckna ’inhägnad’. Granlund 1956:144 ff.

Namnelement

hage Ordet hage ingår i ett mycket stort antal ägonamn; Gunilla Harling-Kranck uppger antalet finlandssvenska hagar till ca 6 800. I formen Haga betecknar ordet byar och egendomar både i svenska bygder och det inre av Finland samt i Sverige. Som hemmansnamn upptar Karsten sex fall av Haga i svenska Österbotten och dessutom ett par Haka(la), som sannolikt utgår från det svenska ordet. Godset Haga i Janakkala i södra Tavastland ansluter sig till Hakoisten linna, en fornborg och föregångare till Tavastehus som försvars- och förvaltningscentrum i Tavastland. Andra liknande fall, bl.a. vid Vanhalinna i Lundo nära Åbo, har gett anledning till tanken att Haga åsyftat jord som reserverats för underhållet av fästningsbesättningar och i en senare tid kungsgårdar. En utförlig diskussion förs av Arthur Nordén i Namn och bygd 1929, och C.J. Gardberg återkommer till uppslaget (1993:22). Flera ortnamnsforskare har ställt sig skeptiska till en generell innebörd av det slaget och stannar för att betydelsen ’inhägnat område’ eller någon gång ’stängsel’ är vad man allmänt taget kan räkna med (Granlund 1956:144, Hellberg 1987:172). Det är säkert så, att någon genomgående specialinnebörd hos Haga-namnen inte kan fastställas. Men det är också ganska uppenbart att Haga är ett vandrande namn som har tagits i bruk kanske mindre på grund av dess innebörd än på grund av dess prydande egenskaper. På annat sätt kan den stereotypa formen knappast förklaras. Den obestämda formen på fsv. -a tillhör dialekterna i Finland och norra Sverige.

Källor

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Äldre belägg

Hagha 1467

Hagan 1548

Se även

Sannäs Borgå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.