Beskrivning

Fl. är molna ’kvarn’ som återgår på lågtyskans molne med samma betydelse. Ordet ingår i ett par tiotal ortnamn i Nyland och Österbotten. I SV Finland förekommer motsvarande namn på Möln-, som innehåller fsv. mölna ’kvarn’. Beläggen tyder på att bägge orden (som hör samman med lat. molina) har varit aktuella för skrivarna. På andra sidan Illby å ligger Munkby. Det har antagits att kvarnen tillhört Padis kloster. Granlund 1956:188 f. och hänv.

Namnelement

by Den vanligaste slutleden i det finlandssvenska bynamnsmaterialet är -by med ca 520 belägg. Namn av det slaget förekommer i alla delar av området, men klart störst är antalet i Nyland (330). Den är vanlig i Sverige, speciellt i Mälarlandskapen, men förekommer i hela Norden och i av nordbor koloniserade områden i England och Normandie. Det är alltså fråga om ett gammalt namnelement, som har varit i fullt bruk under vikingatiden och möjligen långt tidigare. Å andra sidan är ordet och namnelementet levande ännu i dag. De verkligt gamla namnen har ofta natursyftande förled: Åby, Dalby, Sundby. Sådana namn är inte vanliga i Finland, där förleden ofta är personsyftande, vilket har bedömts som ett medeltidsdrag. Ordets centrala betydelse är ’bebyggelse med en eller flera gårdar’. Enligt Hellberg får de äldsta namnen antas ha syftat på ängsmark av något slag. Någon sådan betydelse är inte aktuell för de finländska namnens del. Det är fullt möjligt att, såsom Granlund framhållit, namnelementet hos oss sekundärt fogats till ursprungligen enledade namn såsom Näs, Berg o.s.v.. Uttalsformerna står ofta i bestämd form, särskilt i Österbotten. Hellquist 1918, Hellberg 1950:146 f., Granlund 1956:157 f., Ståhl 1970, Hellberg 1987:59 ff., Holm 1987, Pamp 1988:38 ff.

Källor

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Äldre belägg

Molnby 1551

Mölnby 1555

Molneby 1570

Mölneby 1571

Se även

Munkby Borgå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.