Beskrivning

Naturförhållandena medger att fl. tolkas som brant, med assimilationen nt > tt, som dock för övrigt är sällsynt i östsvenskan och okänd i Nyland. Även ett personnamn *Bratte har antagits kunna ingå. Diskussion hos Granlund 1956:100 f. Måhända är bynamnet ett lånenamn. Samma namn förekommer i Pargas.

Namnelement

näs Med över 150 antecknade bynamn hör näs till de vanligaste efterlederna i materialet. Namntypen finns i alla delar av området men tycks vara vanligast i Nyland och Åboland. Grundbetydelsen är ’udde’. Men fråga är om naturförhållandena alltid har varit avgörande för namngivningen. Det verkar som om elementet hade blivit något av en modesak. De många sammansättningarna med personnamn tyder på att namnen på -näs ofta får betraktas som primära bebyggelsenamn, som alltså har tillkommit i samband med att platsen bebyggts. Typen hör huvudsakligen hemma i medeltid och 1500-tal. Hellberg 1987:254 m.fl., Zilliacus 1989:108 ff. Ett rimligt antagande är att vissa namn på -näs kan ha sitt ursprung i ett finskt namn på -nainen, -näinen, sv. -nais (LEX).

Källor

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Äldre belägg

Bratnesby ca 1491

Brattnes 1516 *

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.