Beskrivning

Bergstad tillhör inte de urgamla namnen på -stad, men är troligen bildat i analogi med dessa, och sannolikt som namn på ett säteri som grundades i Finnby av Jöns Persson (Ruuth). Fl. syftar på det 60 m. höga berg, Jerusalemsberget, vid vilket gården ligger. Släkten Ruuth härstammade från Danmark, varför även danska namn på -sted kan ha föresvävat namnbildaren. Granlund 1956:150 ff.

Källor

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Äldre belägg

Bärgsta 1591

Bergstad 1593

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.