Beskrivning

Skrivningarna med Å kan tänkas vara tolkningsförsök. Något uttal med öppet å är inte känt, men kan ha förekommit. Däremot förekommer i vissa uppteckningar långt eller halvlångt ɷ. Onas har antagits vara bildat med det gårdsbetecknande suffixet -as till det fsv. mansnamnet Une, som är belagt också i Finland. Granlund 1956:148 f. En annan möjlighet som påpekats är att namnet hör samman med ett estniskt herrgårdsnamn Onas (Unnal 1345, Unnas 1386, Unas 1398, sannolikt av ett personnamn, Ritva Liisa Pitkänen).

Namnelement

-ans, -as Bland de finlandssvenska bynamnen slutar ett trettiotal på -ans och 17 på -as: Mejlans, Snettans, Kuritans; Toras, Myras. Liknande namn har också många hemman och gårdar. Typen på -ans är vanligast i västra Nyland. En utveckling -ans > -as har i många fall ägt rum. Men många namn har säkert direkt bildats med -as. Genitivändelsen -s har kommit att bli en beteckning för bebyggelser när den fogats till husbondsnamn, tillnamn eller andra personbeteckningar och senare också till naturnamn, om platserna bebyggts. Bakom typen på -ans ligger husbonds- eller andra namn som i den bestämda grundformen slutat på -an. De västnyländska namnen har behandlats utförligt av Granlund 1965 med sidoblick även på namnskicket i Stockholm i äldre tid (tillnamn som Bergen) som kanske varit mönsterbildande. Se -s.

Källor

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Borgå landskommun (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Onas 1540

Åness 1541

Ånääss 1555

Ones 1557

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.