Beskrivning

Korp har antagligen varit namnet på huvudbyn i fjärdingen men försvunnit som sådant, i och med att byn delats (i Illby, Klemetsby o.a.). Det får säkert sammanställas med tillnamnet Korp: Benth Korp, Andriss Korp 1491?, Clemeth och Erik Korp 1545 samt Oleff Korp 1548. Jfr Granlund 1956:373. Tillnamnet är antingen svenskt, och i så fall identiskt med fågelnamnet, eller finskt. Korpi förekommer ofta som hemmansnamn i finska trakter. Ordet korpi betecknar ’skogsallmänning, djup vild skog, skogbeväxt kärr m.m.’.

Källor

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Äldre belägg

Korpe fng 1540

Korpens fng 1544

Korpee fng 1549

Se även

Illby Borgå

Klemetsby Borgå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.