Beskrivning

Se även Gamla konungsgården och Hattula. När Hattula 1576 gavs en Joh. Berndes i förläning grundade denne här ett säteri som han gav namnet Strömsberg. Samma namn förekommer i Uppland och har säkerligen lånats därifrån. Granlund 1971:95.

Namnelement

ström Ett osammansatt Strömma förekommer fem gånger, Ström en gång och sl. -ström fem gånger i bynamnsmaterialet. Slutvokalen i det förstnämnda är det ursprungligen plurala -a (se namnelementet -a), antingen med från början plural syftning (flera strömmar) eller infört efter mönster av andra namn. Ordet ingår i ca 800 namn på sund och bäckar i Finland. Hellberg 1987:192, LEX.

Källor

Granlund, Åke, 1971: Namnet Hornhattula. I: Studier i nordisk filologi 58, s. 92–99. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 446. Helsingfors.

Se även

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.