Beskrivning

Av mansbinamnet Svart(er) i genitiv och å. Jfr Anders Swarter 1404 och Nilis Swartt 1516 i Borgå. Bynamnet är antagligen äldre än personnamnsbeläggen och hör till den grupp av nyländska ånamn som tillskapades i samband med den svenska kolonisationen och innehåller personsyftande fl. (Ingå, Sjundeå, Helsinge). Byn Svartså ligger numera inte i omedelbar närhet av åns mynning, men det kan bero på att den delats i denna och Åminsby. Granlund 1956: 38 f.

Namnelement

-å, -o Av de drygt tjugo bynamn som slutar på kan de flesta anknytas till åar vid vilka bebyggelse etablerats. Men det finns också några namn, där sl. är sekundär (Vörå, Monå) och beror på förändringar i skrivtraditionen. De hör samman med ett antal tvåstaviga namn som slutar på -o: Ebbo, Finno, Jeppo, Kimo, Korpo, Kullo m.fl. Flera av namnen i gruppen är finska och tillhör en typ av personnamnsformer med avledningsändelsen -oi, varav senare -o. Hakulinen 1941:149 ff. Dessa kan tänkas ha bildat modell för en del namn av svenskt ursprung, särskilt de som utgått från -om. Vissa namn har tydligen genomgått utvecklingen -om > on > o. I äldre tid förekommer formväxling av typen Hulta-, Hulto-, vilket kan bero på att formen på -a har uppfattats som nominativen av ett svagt femininum (klocka) och böjts som ett sådant. Böjningsformen på -o har i finlandssvenska dialekter blivit normalform. Diskussion och hänvisningar hos Granlund 1956:89, 370 ff. Något exempel på en liknande typ av böjningsbyte i ortnamn ger även Brylla 1987:161.

Källor

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Äldre belägg

Swarttzå 1516 *

Swarsaa 1526 (?)*

Suarsöö 1526

Svartzo 1540

Se även

Åminsby Borgå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.