Beskrivning

Tarkis måste sammanställas med liknande finska namn. Man får räkna med ett underliggande fi. *Tarkki, som försetts med den i finska namn på vokal eller -nen vanliga ändelsen -(i)s. Byn Hirvikoski i Pyttis hette tidigare Tarkkila. Namn av den typen utgår antingen från ett sv. binamn Stark eller innehåller kortformer av det inom den grekisk-ortodoxa kulturkretsen förekommande grekiska namnet Aristarkos (Ritva Liisa Pitkänen) Uusi suomalainen nimikirja: Tarkka, Tarkkonen.

Namnelement

-s Gentivändelsen -s som i fornsvenskan tillkom grupper av maskulina och neutrala substantiv har fått en specialfunktion som bebyggelsebetecknande ändelse och kan i den egenskapen fogas till ord av olika deklinationer. Gårdsnamn bildas med -s fogat till förnamn och tillnamn över hela det svenska språkområdet. Utvecklingen är skönjbar redan på 1500-talet i de nyländska bynamnsbeläggen. Former på -ans och -as innehåller samma ändelse. Ortnamn övertagna från finskan slutar i den svenska formen ofta på -s. Det gäller både tvåstavingar på vokal som Koski / Koskis, Lampi / Lampis och namn på -nen som Pakinainen / Pakinais. Den historiska utvecklingen av de svenska formerna av finska namn är inte klarlagd, men de noteras allmänt i ortnamnslitteraturen. T.ex. Naert 1995:142, Huldén 1997b.

Källor

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Äldre belägg

Tarkis 1548

Tarckis 1555

Se även

Hirvikoski Pyttis

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.