Beskrivning

Huktis uppträder åren 1555–99 i räkenskapssamlingarna mellan Finnby och Järnböle. Namnet är finskt men har i sv. fått ändelsen -s såsom i många andra fall. Det har sammanställts med fi. huhta ’sved’, huhtia ’svedja’.

Namnelement

-s Gentivändelsen -s som i fornsvenskan tillkom grupper av maskulina och neutrala substantiv har fått en specialfunktion som bebyggelsebetecknande ändelse och kan i den egenskapen fogas till ord av olika deklinationer. Gårdsnamn bildas med -s fogat till förnamn och tillnamn över hela det svenska språkområdet. Utvecklingen är skönjbar redan på 1500-talet i de nyländska bynamnsbeläggen. Former på -ans och -as innehåller samma ändelse. Ortnamn övertagna från finskan slutar i den svenska formen ofta på -s. Det gäller både tvåstavingar på vokal som Koski / Koskis, Lampi / Lampis och namn på -nen som Pakinainen / Pakinais. Den historiska utvecklingen av de svenska formerna av finska namn är inte klarlagd, men de noteras allmänt i ortnamnslitteraturen. T.ex. Naert 1995:142, Huldén 1997b.

Äldre belägg

Huctis 1555

Huctis torp 1557

Se även

Finnby Borgå

Järnböle Borgå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.