Beskrivning

Samma fl. har flera andra nyländska skärgårdsnamn. Gemensamt för dem tycks vara att de syftar på någon böjd eller krokig formation. Elementet Vir- har sammanställts med verbet vira ’veckla om’. Granlund 1956:124 f.

Källor

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Äldre belägg

Wirawijk 1413

Wirevijk

Wireuick 1541

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.