Beskrivning

Det sista belägget för Norrbirke är från 1599. Byn är den som i dag går under namnet Dansbacka. Trots variationen i skrivningarna, som beror på sammanblandning med bl.a. Bäcks, torde man kunna fastslå att namnets sl. är ordet birke ’björk’. Fl. Norr- är liksom Söder- (se Söderbirke) särskiljande för delar av samma ursprungliga bygd (jfr Bjerkom 1558).

Namnelement

birke, byrke, björk Ett dussin namn i det följande har fl. Björk-, därtill finns några med fl. Birk. Uttalet av substantivet björk (urgerm. *berko–) varierar i dialekterna, formen bjärk är utbredd över hela det finlandssvenska området men vanligast i Österbotten, medan björk förekommer åtminstone alternativt i de sydligare landskapen (Ordbok över Finlands svenska folkmål). I ortnamnen är äldre skrivningar med Bircke- o.likn. vanliga, även om uttalet numera är Björk-, utgående från den skriftspråkliga form som namnen officiellt har givits. I de fallen får man utgå från en kollektiv beteckning birke, att jämföra med andra liknande trädkollektivbildningar (gräne, äspe, byske). Om uppkomsten av dessa har olika teorier framförts, men mycket talar för Sigurd Fries uppfattning att de har bildats under urnordisk tid efter mönster av andra avledningar med suffixet -ja. I ljudsituationen har birk utvecklats vidare till byrk och börk (Hultman 1939:§ 48), och sammanblandning med bjärk, björk har skett. Huruvida någon verklig betydelseskillnad mellan trädnamnet och kollektivet avspeglas i namnskicket är det svårt att bedöma; Fries finner det inte troligt. Närmare om trädnamnet björk och birke hos Fries 1957:97 f., 2000:201 ff.

Äldre belägg

Norbijggiom 1382 *

Nörbirke bol 1451

Nårbecke 1502 *

Norbeke bol

Nörberke bol 1540

Norbercke

Nordebierk

Norrebecke bol

Norrebercke bol 1541

Bjerkom 1558

Se även

Bäcks Sjundeå

Dansbacka Sjundeå

Söderbirke Sjundeå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.