Beskrivning

Knaggeby upptas åren 1534–94 i räkenskapssamlingarna efter Kynnar, före Ängesby. Fl. är binamnet Knagge, belagt från början av 1400-talet i Sverige, något senare i Finland: Jons Knagge, Kyrkslätt 1475. I Kyrkslätt finns ett hemman Knaggans (Granlund 1965:68 f.), ett bynamn Kaggeborg med varianten Knaggeborg i Ingå. Binamnet anses höra samman med ordet knagg, knagge ’pinne att hänga något på’.

Namnelement

by Den vanligaste slutleden i det finlandssvenska bynamnsmaterialet är -by med ca 520 belägg. Namn av det slaget förekommer i alla delar av området, men klart störst är antalet i Nyland (330). Den är vanlig i Sverige, speciellt i Mälarlandskapen, men förekommer i hela Norden och i av nordbor koloniserade områden i England och Normandie. Det är alltså fråga om ett gammalt namnelement, som har varit i fullt bruk under vikingatiden och möjligen långt tidigare. Å andra sidan är ordet och namnelementet levande ännu i dag. De verkligt gamla namnen har ofta natursyftande förled: Åby, Dalby, Sundby. Sådana namn är inte vanliga i Finland, där förleden ofta är personsyftande, vilket har bedömts som ett medeltidsdrag. Ordets centrala betydelse är ’bebyggelse med en eller flera gårdar’. Enligt Hellberg får de äldsta namnen antas ha syftat på ängsmark av något slag. Någon sådan betydelse är inte aktuell för de finländska namnens del. Det är fullt möjligt att, såsom Granlund framhållit, namnelementet hos oss sekundärt fogats till ursprungligen enledade namn såsom Näs, Berg o.s.v.. Uttalsformerna står ofta i bestämd form, särskilt i Österbotten. Hellquist 1918, Hellberg 1950:146 f., Granlund 1956:157 f., Ståhl 1970, Hellberg 1987:59 ff., Holm 1987, Pamp 1988:38 ff.

Källor

Granlund, Åke, 1965: En västnyländsk namntyp. I: Folkmålsstudier XIX, s. 27–136. Helsingfors.

Äldre belägg

Knaggeby 1534

Knaggaby 1540

Se även

Ängesby Sjundeå

Kaggeborg Ingå

Kynnar Sjundeå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.