Beskrivning

Binamnet Hard; i Sjundeå fanns 1472 Mickel Hard och 1520 Anders Hardh, bägge nämndemän. Binamnet kan möjligen härledas från adj. hård, fsv. hardher, men snarare från något längre namn med detta element som för- eller efterled. Se Göks. Jfr Granlund 1956:313. Formen med v beror kanske på anknytning till ordet harv.

Namnelement

-s Gentivändelsen -s som i fornsvenskan tillkom grupper av maskulina och neutrala substantiv har fått en specialfunktion som bebyggelsebetecknande ändelse och kan i den egenskapen fogas till ord av olika deklinationer. Gårdsnamn bildas med -s fogat till förnamn och tillnamn över hela det svenska språkområdet. Utvecklingen är skönjbar redan på 1500-talet i de nyländska bynamnsbeläggen. Former på -ans och -as innehåller samma ändelse. Ortnamn övertagna från finskan slutar i den svenska formen ofta på -s. Det gäller både tvåstavingar på vokal som Koski / Koskis, Lampi / Lampis och namn på -nen som Pakinainen / Pakinais. Den historiska utvecklingen av de svenska formerna av finska namn är inte klarlagd, men de noteras allmänt i ortnamnslitteraturen. T.ex. Naert 1995:142, Huldén 1997b.

Källor

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Äldre belägg

Harsby 1532 *

Hardzby 1534

Harssby 1536

Se även

Göks Sjundeå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.