Beskrivning

Många tolkningar har prövats: ”den sjunde ån (räknat från Aura å)”, ”den sjudande ån”, ”sjöända ”, fi. ”syvänne ’fördjupning’”. Referat och kommentarer hos Granlund 1956:60, Andersson 1987:96. Med all sannolikhet ingår här, såsom Granlund har föreslagit, mansnamnet Sjunde, som även bildar fl. i bynamnet Sjundby. Flera nyländska åar har namn med personnamnsförled och man antar att de erinrar om ledande män i kolonisationsskedet. Många uppgifter om byar och namn i Sjundeå ges av Brenner 1955.

Namnelement

-å, -o Av de drygt tjugo bynamn som slutar på kan de flesta anknytas till åar vid vilka bebyggelse etablerats. Men det finns också några namn, där sl. är sekundär (Vörå, Monå) och beror på förändringar i skrivtraditionen. De hör samman med ett antal tvåstaviga namn som slutar på -o: Ebbo, Finno, Jeppo, Kimo, Korpo, Kullo m.fl. Flera av namnen i gruppen är finska och tillhör en typ av personnamnsformer med avledningsändelsen -oi, varav senare -o. Hakulinen 1941:149 ff. Dessa kan tänkas ha bildat modell för en del namn av svenskt ursprung, särskilt de som utgått från -om. Vissa namn har tydligen genomgått utvecklingen -om > on > o. I äldre tid förekommer formväxling av typen Hulta-, Hulto-, vilket kan bero på att formen på -a har uppfattats som nominativen av ett svagt femininum (klocka) och böjts som ett sådant. Böjningsformen på -o har i finlandssvenska dialekter blivit normalform. Diskussion och hänvisningar hos Granlund 1956:89, 370 ff. Något exempel på en liknande typ av böjningsbyte i ortnamn ger även Brylla 1987:161.

Källor

Andersson, Thorsten, 1987: Olika typer av sockennamn. I: Studier i nordisk filologi 67, s. 91–97. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 539. Helsingfors.

Brenner, Alf, 1955: Sjundeå sockens historia. II. Hangö.

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Äldre belägg

Siundo 1417 *

Siunde 1472 *

Siwndo 1476

Siunda 1511 *

Se även

Sjundby Sjundeå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.