Beskrivning

De äldsta skrivningarna visar ingen diftong i början av namnet. Det har antagits att diftongiseringen har framkallats av slutdelen -ois, genom ett slags fjärrassimilation. Ett liknande namn är Askola i Lojo; det kan finnas ett bebyggelsehistoriskt samband mellan byarna. De finska namnen av samma typ är många och de torde innehålla ett personnamn Aska, Asko, som i sin tur är inlånat från lågtyskan. Uusi suomalainen nimikirja: Askola. Många finska ortnamn på vokal eller -nen har i svenskan fått ett avslutande -s.

Namnelement

-s Gentivändelsen -s som i fornsvenskan tillkom grupper av maskulina och neutrala substantiv har fått en specialfunktion som bebyggelsebetecknande ändelse och kan i den egenskapen fogas till ord av olika deklinationer. Gårdsnamn bildas med -s fogat till förnamn och tillnamn över hela det svenska språkområdet. Utvecklingen är skönjbar redan på 1500-talet i de nyländska bynamnsbeläggen. Former på -ans och -as innehåller samma ändelse. Ortnamn övertagna från finskan slutar i den svenska formen ofta på -s. Det gäller både tvåstavingar på vokal som Koski / Koskis, Lampi / Lampis och namn på -nen som Pakinainen / Pakinais. Den historiska utvecklingen av de svenska formerna av finska namn är inte klarlagd, men de noteras allmänt i ortnamnslitteraturen. T.ex. Naert 1995:142, Huldén 1997b.

Källor

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Äldre belägg

Askos 1520

Askusby 1540

Askogh 1546

Askas 1552

Askois 1567

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.