Beskrivning

Ett arv-namn, där sl. betyder ’ärvt jordområde’. Fl. består av arvlåtarens namn, i detta fall Gutze, ett namn som finns belagt i området: Benth Gussesson var syneman i Lojo 1442. Samma namn skrivs Benth Gudzseffsson i Esbo 1433. Gutse är en kortform av ett mansnamn av typen Gudhsærk, Gudzorm (Thors 1959:45, Modéer 1964:39) och givetvis Gudhseff.

Namnelement

arv Fem byar och socknen Bromarv i västra Nyland och Finby i Åboland har namn som slutar på -arv med innebörden ’egendom som tagits i arv’. Namntypen förekommer också i Dalarna, Uppland och Hälsingland, ofta i bestämd form -arvet. Måhända har namnen, såsom Harry Ståhl menar, ursprungligen avsett nyodlingar som gått i arv efter odlaren, vars namn regelmässigt bildar förleden. Ståhl 1941.

Källor

Thors, Carl-Eric, 1959: Finländska personnamnsstudier. Anthroponymica suecana. 4. Stockholm.

Modéer, Ivar, 1964: Svenska personnamn. Handbok för universitetsbruk och självstudier av Ivar Modéer utgiven av Birger Sundqvist och Carl-Eric Thors med bibliografi av Roland Otterbjörk. Anthroponymica suecana. 5. Lund.

Äldre belägg

Gossaby 1472 *

Gossarva *

Gådeszarwa 1530

Godelsaruj 1537

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.