Beskrivning

Gårdskulla togs in under Svidja när denna frälsegård började etableras omkring mitten av 1400-talet. Fl. har såsom beläggen från äldre tid intet med ordet gård att göra; den nutida formen beror på en omtolkning av namnet. Fl. är binamnet Gåse, som ingår även i andra nyländska namn, sl. kulla.

Namnelement

kulla Ordet kulle hör till de svaga maskulinerna som i finlandssvenska dialekter har förallmänligat formen på -a. Som efterled i bynamn uppträder -kulla drygt 50 gånger i de södra landskapen, men saknas i Österbotten, där det dock är vanligt i gårdsnamn (Karsten 1921:622). Ordet ingår också i naturnamn, oftast i bestämd form. I många fall är gårdsnamnen säkerligen givna av jordägarna själva, och efterleden får betraktas som en yttring av namnmodet. Då bostäder ju gärna placeras på kullar är namnvalet sakligt sett väl motiverat. Jfr Valtavuo-Pfeifer 1998:54. En speciell bakgrund till vissa åländska namn av detta slag, sammansatta eller osammansatta, har Hellberg velat se i förekomsten av gravkullar från forntiden (1967:166 f). Totala antalet upptecknade namn innehållande ordet kulle är omkring 1 600 (LEX).

Äldre belägg

Kulla 1420

Gåsekulla 1469

Gossebacka

Gossekulla 1478

Gåskulla 1520

Se även

Svidja Sjundeå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.