Beskrivning

Bynamnen på -skog är många i Nyland, de tycks beteckna sekundärt odlade områden (Orrman 1987:148). Fl. är i regel ett personnamn, möjligen odlarens, utflyttarens. I Karskog antas fl. vara mansnamnet Karl. Thors 1959:67.

Namnelement

skog Till den västra delen av Nyland och närliggande del av Åboland hör bynamn på -skog: Antskog, Rödskog, Vällskog m.fl., sammanlagt 28. Deras förled är ofta personsyftande. I några fall finns det ett finskt namn i bakgrunden (Sjöskog). Namnen på -skog gäller byar med ett mer perifert läge än byar med namn på -by och -böle. De anses erinra om svenskt utmarksbruk, och det finns kanske ett samband mellan den svenska termen och den finska ”miehenmetsä” (metsä ’skog’). Orrman 1987 och hänvisningar, Valtavuo-Pfeifer 1998:112 f.

Källor

Orrman, Eljas, 1987: Bynamnen i Nyland. I: Studier i nordisk filologi 67, s. 143–148. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 539. Helsingfors.

Thors, Carl-Eric, 1959: Finländska personnamnsstudier. Anthroponymica suecana. 4. Stockholm.

Äldre belägg

Karskogh 1532

Karsko 1538

Karskog 1540

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.