Beskrivning

Pölans har uppkommit genom utflyttning från Vejans någon gång före 1428 då gränsen mellan de båda byarna slogs fast. Bakom Pölans ligger väl ett sv. *Böle. Den finska formen *Pyöli har övertagits av svenskar och det är till denna som formen på -ans sedermera har bildats. Granlund 1965:119 ff.

Namnelement

-ans, -as Bland de finlandssvenska bynamnen slutar ett trettiotal på -ans och 17 på -as: Mejlans, Snettans, Kuritans; Toras, Myras. Liknande namn har också många hemman och gårdar. Typen på -ans är vanligast i västra Nyland. En utveckling -ans > -as har i många fall ägt rum. Men många namn har säkert direkt bildats med -as. Genitivändelsen -s har kommit att bli en beteckning för bebyggelser när den fogats till husbondsnamn, tillnamn eller andra personbeteckningar och senare också till naturnamn, om platserna bebyggts. Bakom typen på -ans ligger husbonds- eller andra namn som i den bestämda grundformen slutat på -an. De västnyländska namnen har behandlats utförligt av Granlund 1965 med sidoblick även på namnskicket i Stockholm i äldre tid (tillnamn som Bergen) som kanske varit mönsterbildande. Se -s.

Källor

Granlund, Åke, 1965: En västnyländsk namntyp. I: Folkmålsstudier XIX, s. 27–136. Helsingfors.

Äldre belägg

Pöllä 1428 *

Pölby 1540

Pöleby 1541

Bölens 1546

Se även

Vejans Sjundeå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.